Make your own free website on Tripod.com
MODUL 8
PENGENALAN KEPADA KEMAHIRAN INTERPERSONAL

Objektif pembelajaran

Setelah mengikuti modul ini anda akan dapat:

1. Memahami apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran interpersonal

2. Mengenalpasti apakah empat kemahiran yang perlu ada pada setiap pengurus

3. Menyenaraikan sembilan kemahiran yang tergolong di bawah kemahiran interpersonal

4. Mengetahui bagaimana kemahiran dipelajari
 

Kandungan modul

Modul ini mengandungi tajuk-tajuk berikut

1 Pendahuluan

2. Keberkesanan pemimpin bergantong kepada kemahiran yang dimiliki. Terdapat 3 aspek yang menjadikan seseorang pemimpin itu berkesan:

 • Tingkah laku
 • Motivasi untuk mengurus
 • Kemahiran
 • 3. Empat jenis kemahiran pemimpin 4. Mengenalpasti kemahiran interpersonal yang utama 5. Bolehkah kemahiran dipelajari? 6. Bagaimana kemahiran boleh di ajar? untuk mahir seseorang itu mestilah  MODUL9
  KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI

  Objektif pembelajaran:

  Setelah mengikuti modul ini anda akan dapat;

  1. Mengetahui asal usul perkataan komunikasi

  2. Tahu sekurang-kurangnya dua definisi komunikasi

  3. Memahami proses komunikasi

  4. Mengenalpasti sekurangkuranya lima halangan komunikasi

  5. Mengetahul sumber-sumber maklumat dalam organisasi

  6. Mengetahul empat pola komunikasi
   

  Kandungan modul

  1. Pengenalan

  2. Definisi komunikasi

  3. Tahap komunikasi manusia 4. Proses komunikasi 5. Halangan-halangan 6. Sumber maklumat 7. Pola komunikasi 8. Soalan-soalan ulangkaji
   

  Soalan ulangkaji

  1. Apakah yang dimaksudkan sebagai komunikasi

  2. Mengapakah kaedah berkomunikasi sangat penting untuk dipelajari

  3. Apakah pola komunikasi yang sesuai digunakan dalam sebuah organisasi yang mengamalkan kepimpinan otokrat

  4. Nyatakan lima halangan komunikasi yang dapat anda fikirkan

  5. Berikan penerangan ringkas mengenai proses komunikasi
   


  MODUL 10
  JENIS-JENIS KOMUNIKASI

  Objektif pembelajaran:

  Setelah mengikuti modul ini anda akan dapat:

  1. Memahami apakah dia komunikasi lisan1 tulisan dan bukan-lisan

  2. Mengetahui teknik dan panduan pengucapan awam

  3. Mengetahui fungsi komunikasi bukan verbal

  4. Mengetahuijenis-jenis komuniasi bukan verbal

  5. Mengetahui prinsip komunikasi tulisan
   

  Kandungan Modul

  Modul ini mengandungi tajuk-tajuk berikut:

  1. Jenis-jenis komunikasi

  2. Ke arah pengucapan awam yang berkesan 3. Teknik-teknik pengucapan awam 4. Komunikasi bukan verbal/aksi- kergunaan 5. Jenis-jenis komunikasi bukan verbal 6. Komunikasi bertulis

  7. Prinsip komunikasi bertulis- prinsip 5C

  8. Soalan-soalan ulangkaji
   

  Soalan-soalan ulangkaji

  1. Apa yang anda perlu membuat untuk memastikan anda dapat menyampaikan satuucapan awam yang berkesan

  2. Apakah fungsi komunikasi bukan verbal atau komunikasi aksi

  3. Terangkan secara ringkas jenis-jenis komunikasi aksi

  4. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip


  MODUL 11
  KEMAHIRAN MENDENGAR

  Objektif pembelajaran

  Setelah mengikuti modul ini anda akan dapat:

  1. Membezakan antara mendengar dan mendengar secara aktif

  2. Mengetahui 4 jenis mendengar

  3. Mengetahui beberapa sebab mengapa pemimpin gagal secara aktif

  4. Mengetahul beberapa trategi untuk mendengar secara aktif
   

  Kandungan Modul

  Modul ini mengandungi tajuk-tajuk berikut:

  1. Perbezaan antara mendengar dan mendengar secara aktif

  2. Perlunya mendengar secara aktif dalam pengurusan

  3. Jenis-jenis mendengar

  4. Mengapa pemimpin gagal untuk mendengar secara aktif 5. Strategi untuk meningkatkan kemahiran mendengar 6. Soalan-soalan ulangkaji
   

  Soalan-soalan ulangkaji

  1. Mengapakah kemahiran mendengar sangat penting bagi pemimpin?

  2. Apakah perbezaan diantara mendengar dengan mendengar secara aktif

  3. Berikan huraian ringkas mengenal 4 jenis pendengaran

  4. Nyatakan 4 strategi untuk mendengar secara aktif


  MODUL 12
  PERUNDINGAN

  Objektif pembelajaran:

  Setelah mengikuti modul ini anda akan dapat:

  1. Memahami apakah yang dimaksudkan dengan perundingan

  2. Tahu apakah bentuk-bentuk perundingan

  3. Mengetahui dua jenis perundingan

  4. Mengetahu tujuh elemen mustahak dalam principled negotiation (perundingan berprinsip) 5. Dapat menerangkan lapan langkah
   

  Kandungan Modul

  Modul ini mengandungi tajuk-tajuk berikut:

  1. Apa dia perundingan
  Satu proses di mana seorang individu atau sekumpupulan individu berusaha mencari penyelesaian dengan cara bersetuju dengan orang lain.

  2. Peranan kuasa dalam perundingan

  3. Jenis perundingan

  Jenis perundingan mengikut Fisher dan Ury 4. Beberapa elemen mustahak dalam perundingan berprinsip 5. Proses perundingan. 8 langkah perundingan


  Soalan-soalan ulangkaji

  1. Apa yang dimaksudkan dengan perundingan

  2. Apakah persamaan-persamaan yang terdapat diantara berbagai bentuk perundingan

  3. Nyatakan secara ringkas mengenai jenis-jenis perundingan

  4. Sebagal seorang perunding  mahukah anda menggunakan muslihat kotor? Mengapa?

  5. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjamin satu perundingan yang berjaya?
   


  MODUL 13
  MENANGANI KONFLIK

  Objektif Pembelajaran

  Setelah mengikuti modul ini anda akan dapat:

  1. Memberi definisi konflik

  2. Memahami dua model konflik

  3. Menyenaraikan 5 sumber konflik

  4. Memberi tiga komponen konflik

  5. Mengetahui proses konflik

  6. Mengetahui lapan alternatif menangani konflik

  7. Mengetahui lima gaya penyelesaian konflik yang boleh oleh pemimpin dalam organisasi

  8. Mengetahui enam langkah yang boleh menangani konflik yang boleh digunakan dalam
   

  Kandungan modul

  Modul ini mengandungi tajuk-tajuk berikut:

  1. Definisi konflik
  Sejenis perhubungan atau interaksi di mana seseorang atau sekumpulan orang merasa seolah-olah matlamat bersama mereka sedang terancam.

  2. Beberapa model konflik

  3. Sumber-sumber konflik 4. Komponen-komponen konflik 5. Proses konflik 6. Menghadapi konflik 7. Pengurus dan konflik 8. Konflik dalam organisasi 9. Langkah-langkah utama dalam menangani konflik


  Soalan-soalan ulangkaji

  1. Apakah yang dimaksudkan dengan konflik

  2. Berikan penerangan ringkas mengenai Model Rummel

  3. Biososial merupakan salaah satu sumber konflik1 apakah sumber-sumber yang lain

  4. Sila berikan penerangan ringkas mengenai proses konflik

  5. Apakah pilihan-pilihan yang anda ada dalam menghadapi dan menangani konflik?

  6. Sebagai pengurus1 anda ada lima gaya penyelesaian konflik yang boleh digunakan. Apakah gaya-gaya tersebut?

  7. Bilakah gaya bertanding sessuai digunakan untuk menangani konflik?

  8. Terangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam menangani konflik