Make your own free website on Tripod.com
ZT2313 Asas Pengurusan Kualiti
Ciri-ciri dan Prinsip-prinsip TQM 

OBJEKTIF KULIAH

Memperkenalkan ciri-ciri TQM sebagai kaedah untuk meningkatkan kualiti
Membincangkan model penambahbaikan dalam TQM
Membincangkan prinsip-prinsip yang menyokong perlaksanaan TQM

CIRI-CIRI TQM

Kualiti Menyeluruh ialah keadaan di mana ciri-ciri kualiti bukan saja dipamirkan pada keluaran atau perkhidmatan tetapi juga pada seluruh operasi dan urusan sesebuah oraganisasi, misalnya dari segi sistem fail yang sistematik, sistem telefon yang cekas, persekitaran pejabat yang sempurna, pemandu yang berdedikasi dan kecekapan pengurusan. Ciri-ciri TQM dapat dibahagikan kepada empat aspek iaitu

Matlamat

TQM hendaklah bermatlamatkan kepada kepuasan hati pelanggan, output tanpa cacat (zero defect/error free) dan output yang sentiasa tepat (right the first time).

Fokus

Dari aspek fokus TQM, ciri-ciri yang perlu ada ialah sistem dan proses, budaya organisasi, pelanggan dan pembekal.

Strategi

Strategi hendaklah bercirikan kepada:

Pelaksana

Pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan TQM ialah seluruh organisasi, iaitu yang terdiri dari pengurusan atasan (pemimpin), seluruh kakitangan (total involvement) dan pasukan-pasukan kerja.
 
MODEL PENAMBAHBAIKAN TQM
 
Proses penambahbaikan yang berterusan melibatkan tujuh peringkat tindakan yang bersepadu. Peringkat-peringkat tindakan tersebut ialah:

PRINSIP-PRINSIP KE ARAH PERLAKSANAAN TQM
 
Prinsip-prinsip Ke Arah Perlaksanaan TQM ialah: PRINSIP 1: SOKONGAN PENGURUSAN ATASAN

Komitmen dari pengurusan atasan adalah diperlukan dalam menjayakan program TQM. Di antara tindakan-tindakan yang boleh di ambil ialah:

Mewujudkan dasar kualiti;

Dasar kualiti ialah pernyataan tentang arah dan matlamat kualiti yang ingin dicapai. Dasar ini biasanya menunjukkan falsafah, keutamaan dan nilai-nilai yang dititikberatkan oleh ses uatu organisasi. Fungsinya ialah untuk menjadi rujukan dan panduan kepada anggota kerja dalam merangka dan melaksanakan usaha-usaha di peringkat kerja masing-masing.

Menubuhkan struktur pengurusan kualiti;

Tujuannya ialah untuk mewujudkan struktur pengurusan kualiti yang teratur di mana tanggungjawab dan akauntabiliti bagi proses-proses adalah jelas. Dalam perkhidmatan awam, terdapat tiga peringkat pengurusan kualiti:

Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Produktiviti. Fungsinya ialah Pegawai Penyelaras dan Pasukan Petugas. Pegawai penyelaras bertugas untuk menyelaras usaha-usaha peningkatan kualiti dengan dibantu oleh Pasukan Petugas Kualiti. Di antara tugas pasukan ini ialah:  Pasukan Kerja. Merupakan kumpulan yang ditubuhkan untuk menyelesaikan sesuatu masalah kualiti yang dihadapi oleh jabatan. Dianggotai oleh mereka-mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang berkaitan. Dibubarkan bila sesuatu masalah dapat diatasi.

Menarik penglibatan kakitangan secara menyeluruh;

Untuk menarik penglibatan kakitangan secara menyeluruh, terdapat 2 strategi yang boleh digunakan:

Untuk mengukuhkan keyakinan kakitangan, di antara tindakan-tindakan yang boleh di ambil ialah: Menggariskan peranan yang jelas untuk kakitangan dalam peningkatan kualiti adalah penting supaya mereka memahami tanggungjawab mereka. Misalnya kaitangan bawahan diberikan peranan, contohnya: Menyebarkan maklumat kualiti;

Penyebaran maklumat adalah penting untuk dijadikan rujukan dan panduan dalam usaha peningkatan kualiti. Di antara maklumat yang perlu disebarkan ialah:

Menguruskan proses perubahan;

Dalam menguruskan perubahan ini, pihak pengurusan perlu memberikan perhatian kepada lima aspek penting:

Menganjurkan Hari Kualiti

Objektif sambutan ialah untuk mengukuhkan nilai-nilai budaya kualiti di samping meningkatkan kesedaran mengenai kualiti. Tarikh rasmi sambutan untuk sektor awam ialah pada 31 Oktober setiap tahun. Di antara aktiviti yang boleh diadakan ialah majlis ikrar, seminar dan ceramah, majlis pengiktirafan, pameran kualiti persembahan KMK, sesi latihan dan sebagainya.